Vedtægter

Vedtægter for Clydesdale Danmark

 

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser

 

1.  Foreningens navn er Clydesdale Danmark og har cvr.nr 38791788

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

2.  Foreningen skal til enhver tid følge Clydesdale Horse Society Skotland´s fastsatte avlsmål og anvisninger og arbejder for ren avl af Clydesdale i Danmark. 

3.  Foreningen ønsker desuden at fremme interesse for Clydesdale racen i Danmark ved, at være aktive og synlige på bl.a.a lokale dyrskuer, Store Hestedag, socieale medier, shows mv og at være samlingspunkt og fællesskab for Clydesdale ejere og interesserede i Danmark.


 

 

Kapitel 2. Driften

 

1.  Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af to bestyrelsesmedlemmer.

2.  Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer dog minimum 3, der vælges på den ordinære generalforsamling - dog således at der skiftevis er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

3.Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen, men er ikke på valg samme år. Formanden vælges i lige år.

4.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år af gangen.

5.På førstkommende bestyrelsesmøde efter genneralforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med valg af kasserer og sekretær. Der kan ligeledes nedsættes et udvalg der arbejder med årets aktiviteter – dette kan være menige medlemmer med ledelse af en fra bestyrelsen.

6. Regnskabsåret er kalenderåret.

 Kapitel 3. Aktiviteter

 

1.Bestyrelsen offentliggør aktiviteter på hjemmeside, facebook samt via e-mail til medlemmerne.

2.Udover ordinær generalforsamling er foreningen forpligtet til at afholde mindst 1 medlemsmøde årligt.

3.Bestyrelsen bør støtte op om aktiviteter der har interesse for Clydesdale hesten og/eller Clydesdale Danmark, også hvis disse er arrangeret af andre foreninger/privat personer.   

 


Kapitel 4. Medlemskab

 

1.  Som medlem kan optages alle Clydesdale interesserede personer, der vil arbejde for foreningens interesser.

Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens e-mail inden næstkommende generalforsamling.

2.  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesser.

Eksklusionen kan ankes af den ekskluderede til den næstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ekskluderede skal opnå 2/3 dele af de fremmødte stemmer for at omstøde bestyrelsens beslutning.

    Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

3.  Kontingentet skal betales inden generalforsamling for at opnå stemmeret. Et personligt medlemskab giver 1 stemme. Familiemedlemskab giver ligeledes 1 stemme.

4.  Der kan ikke ske forskelsbehandling af opdrætter jf. Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996.

 

Kapitel 5. Generalforsamling

 

1.  Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. april.

Indkaldelsen skal ske skriftligt via e-mail til medlemmerne, samt på Clydesdale Danmark´s  hjemmeside og facebook med mindst 30 dages varsel.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2.  Generalforsamlingens dagsorden:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

c)Fremlæggelse af det reviderede regnskab underskrevet og kontrolleret af Kasserer og Formand.   Bestyrelsen indstiller herefter regnskabet til godkendelse og beder om decharge.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Planer for foreningen for det kommende år.

f) Valg af  formand (lige år)

    Valg af næstformand (ulige år)

    Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer

    Valg af op til 2 suppleanter.

g) Indkomne forslag.

h) Eventuelt.


3. Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning,

   med mindre et af de fremmødte medlemmer ønsker den skriftligt.

4. Stemmeret på generalforsamlingen gælder kun medlemmer, der har betalt  kontingent for det nye år.

5.Der kan stemmes pr. fuldmagt. Fuldmagten er personlig, således at et deltagende medlem på generalforsamlingen kun kan stemme på vegne af 1 andet medlem + sig selv. Ved benyttelse af stemmeret pr. fuldmagt, skal denne udstedes via Clydesdale Danmark´s bestyrelse. 

6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal.

7.  Der kan ikke brevstemmes.

8.  Foreningen er forpligtet til at føre referat over såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

9.  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, som herfter offentliggøres via e-mail til foreningens medlemmer senest 1 uge inden generalforsamlingen.

 
Kapitel 6. Ekstraordinær generalforsamling

 

1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 del af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne.

 

Kapitel 7. Opløsning af foreningen

 

1.Beslutning om opløsning af Clydesdale Danmark kan kun træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum.
På den første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning og på den anden mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

2) Den sidste generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af eventuel formue såfremt der opnåes 4/5 stemmeflertal for opløsning af foreningen.

Forslag om anvendelse af eventuel formue skal forelægges på den anden generalforsamling hvor der foreslåes opløsning af foreningen. Dette forslag skal besluttes med almindeligt stemmeflertal. Forslaget skal være udsendt i lighed med almindeligt stillede forslag.

Vedtaget på generalforsamlingen 24. marts 2024