Good advice

 

Hovpleje!

Dårlige hove kommer enten af dårlig pleje, genetik eller en kombination deraf. Dårlig pleje er både dårlig hygiejne og manglende, eller ukorrekt beskæring.

Hygiejnen i stalden kan du optimere ved at bruge strøelse med stor sugeevne. Spåner, tørv, hamp eller træpiller og stalosan som descinfektionsmiddel. Mug ud hver dag og drys stalosan på underlaget 1-2 gange om ugen hvis du sjældent muger i bund (madras). Rens hovene hver dag når hestene er kommet ind, så kan de også tørre i dragtgruberne.

Manglende beskæring gør hovene deforme. De flækker og knækker. Har hesten meget stærkt horn vil hovene blive meget lange inden de begynder at gå i stykker. De vil slå sprækker lodret flere steder og hovvæggen vil løsne sig langt op. Hovene vil nærmest splatte ud, og de store stykker vil brække af med tiden. Det er smertefuldt for hesten når store stykker af hovvæggen løsner sig og brækker af.

Hestens værdi forringes meget når hovplejen ikke er iorden. Manglende beskæring igennem opvæksten kan resultere i skævheder og forkert slitage i kroppen. Det nedsætter holdbarheden og levealderen betragteligt. Det tager mindst 1 år at få rettet op på forsømte hove.

Pleje af hovskæg!

Heste med hovskæg har ofte mider/skab i benene. Al kløe, stampen, gnubben osv. skal tages MEGET alvorligt.

Jo hurtigere man iværksætter en behandling, jo større chance er der for, at man kan komme problemet til livs.

Det mest effektive er Sebacilvask af benene + Frontline pour-on i man, hale og langs rygraden, hvis hesten har tendens til at klø man og hale.

En strategi er behandling før sommergræs og når de kommer på stald om natten igen i oktober + en omgang lige omkring nytår. Hver behandling består af 3 gange vask med 1 uges mellemrum. Det vil sige at hver hest vaskes 9 gange på et år.

Sebacil fås på recept hos dyrlægen, og skal blandes med 2 ml pr. liter vand.

Vask hestens ben i varmt vand og med sulfo/opvaskemiddel der affedter og renser skrapt. Vigtigt er det selvfølgelig at skylle grundigt, så al sæben kommer ud.

Derefter bruges ca. 10 l Sebacilblanding pr. hest som påføres med svamp eller en stiv børste.

Efter påførsel må man IKKE skylle benene igen - det skal blive siddende.

Når hesten har mider/skab så går der lang tid før man rent faktisk ser symptomer på det. De er af mikroskopisk størrelse, og lever under/i huden - så det er først når de har været der længe, at man kan se og mærke fortykninger og fedtede hvidlige belægninger på huden. Hesten vil begynde at klø sig og der kommer sår.

Behandler man ikke hurtigt, så kommer der typisk arvæv i koden, bagpå kodeleddet og lige over dette, og foran på piben samt foran på haseleddet.

Er skaben først synlig på hesten, så skal man fortsætte med ugentlige behandlinger, indtil alle tegn er borte (bortset fra arvævet der aldrig forsvinder)

 

Pigoil !

Traditionelt har skotske og engelske ejere af Clydesdale og Shireheste anvendt pigoil og pigoil-paste til forebyggelse og helbredelse af mug og skab. Det er stadig muligt at købe produkterne I England.

Pigoil-paste anvendes ved påsmøring hver anden dag, 3-5 gange. Derefter burde sår og mindre sår være væk.

Pigoil, der er et rent olieprodukt, anvendes ca. 1 gang ugentligt og påsmøres med pensel I et tyndt lag. Olien har den virkning, at den “kvæler” utøj og forhindrer til dels, at fugt trænger helt ind til huden. Det er en stor fordel af vedligeholde ugentligt, end at vente til problemet er opstået og så skulle igang med en egentligt behandling.

 

Er der noget en Clydesdale ikke må få?

Stivelse i form af korn og majs, samt sukkerholdige produkter skal man være varsom med. Hvis man ikke har mulighed for at give store mængder grovfoder og dermed dække det meste af energibehovet, så må man blande små mængder korn med grove fodermidler som roepiller og lucerne/snittet tørret græs. Det er også en god ide at give fedt i form af olie. Generelt kan man sige at en Clydesdale skal have foder der er fiberrigt og fedtholdigt og stivelsesfattigt.

Hvor meget spiser en Clydesdale?

En Clydesdale spiser ca 2% af dens kropsvægt i foder om dagen. Dvs en hest på ca. 1.000 kg skal have 20 kg grovfoder (hø/wrap) om dagen + vitamer og mineraler som oftest gives i form af kraftfoder/müsli.

Hesteracer med meget hovskæg kan være særligt følsomme overfor meget protein i foderet.

Clydesdale fodres ofte med enorme mængder grovfoder i form af wrap og hø, og dermed får de deres proteinbehov dækket af grovfoderet alene.

Hvis man giver flere proteiner eks. i form af lucerne eller soyaskrå, så kan huden i koderne blive irriteret og rød. Huden vil tørre ud og sprække, og dermed har bakterierne fri adgang og mukken opstår.

 

Roepiller er godt!

Roepiller er et restprodukt efter udvinding af sukker fra roer. De indeholder mange tungt fordøjelige fibre og alligevel meget reel energi. De ligger på grænsen til at være et grovfoder, og de må derfor betragtes som det ideelle kraftfoder.

De tungt fordøjelige fibre lader maven arbejde i mange timer efter fodringen. Alle ved at hestens fordøjelsessystem er følsomt, og roetrevlerne øger de sunde bevægelser i mave og tarmsystem. Derfor nedsættes risikoen for kolik og forstoppelse.

Roepiller er ideelle til koldblodsheste og halvblodsheste fordi de ofte ikke tåler de hurtige kulhydrater i havre. De bliver opfarende, overenergiske og svære at håndtere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoof care!

Poor hoof condition arises either because of poor care, genetics or a combination thereof. Poor hoof maintenance is both unhygienic and prevents proper trimming.

In the stable environment, hygiene can be optimised by the use of litter with high absorbency, shavings, peat, hemp or wood pellets and Stalosan as disinfection. Ideally, muck out every day and sprinkle Stalosan on the ground. If you muck out less frequently, sprinkle Stalosan on the ground 1-2 times a week. Clean hooves every day when the horses are stabled, so as to enable that the hoof walls to dry out.

Lack of trimming leads to deformed hooves. They split and break. If the horse has very strong outer hoof walls, the hooves will grow to become very long before they start to break. Vertical cracks will develop in several places, and the hoof wall will loosen from far up. Hooves will virtually splinter, and the large pieces will break off over time. When pieces of the hoof wall loosen and break off, it is painful for the horse.

The value of the horse also depreciates when adequate hoof care is not maintained. Inadequate hoof trimming throughout the horse’s development is likely to lead to imbalance and improper wear and tear of the body. It considerably reduces the horse’s robustness and life expectancy. It takes at least a year to correct the effects of neglected hooves.

 

Care of feathering!

Horses with feathering often have mites / scabies around their legs. Any signs of itching, stamping, rubbing, etc. should be taken VERY seriously indeed.

The quicker treatment is started, the greater the chance that the problem will be solved.

The most effective treatment, is a Sebacil leg wash + Frontline pour-on, which should be extended to the mane, tail and along the spine, if the horse has a tendency to scratch its mane and tail.

A good strategy is to treat before summer pasture, and also when the horses are stabled again in October, plus one more time around the New Year. Each treatment consists of three washes at 1 week intervals. Each horse will thus receive 9 washes in a year.

Sebacil is available on prescription from the vet, and must be mixed at a ratio of 2 ml. to every litre of water.

Wash the horse's legs in hot water and detergent / degreasing detergent and cleanse thoroughly. It is essential to rinse properly thereafter, and ensure that all the detergent is removed.

Then use approx. 10 l of Sebacil mixture per horse, and apply with a sponge or a stiff brush.

After application you must not rinse the horse’s legs – the mixture should be left to stand.

When the horse has mites / scabies, it takes a considerable period of time before you actually start to see any symptoms. The parasites are of microscopic size, and live under the skin. Therefore, it is only when they have been there for a long time that you can begin to see and feel thickening and whitish greasy deposits on the horse’s skin. The horse will start to scratch itself and wounds will develop.

If you do not treat the problem quickly, scarring will typically develop on the pastern to the rear of the long pastern bone and just above this and to the front of the cannon bone and hamstring.

As long as the scabies is visible on the horse, you must continue with weekly treatments until all the signs have disappeared. Note, however, that scar tissue will never disappear.

 

Pig oil!

Traditionally, Scottish and English owners of Clydesdale and Shire horses have used pig oil and pig oil-paste for the prevention and cure of mould and scabies. It is still possible to buy these products in UK.

Pig oil-paste is applied by carefully spreading it on the affected area 3-5 times every other day, which should result in the removal of any wounds and minor cuts.

Pig oil is a pure oil product, and is applied by brush in a thin coat about once a week. The oil works by effectively "suffocating" vermin and prevents infestation by penetrating the skin. It is of benefit to maintain treatment on a weekly basis, rather than wait for a problem to develop before starting it.

Is there anything a Clydesdale must not eat?

One must be cautious with starch in the form of grain and corn, and products that contain sugar. If you are not able to cover most energy needs by giving large amounts of roughage, you must mix small amounts of grain with coarse feed material, such as beet pulp, alfalfa and dried shredded grass. It is also a good idea to provide fat in the form of oil. Generally, it is reasonable to say that a Clydesdale must have food that is rich in fat and fibre, and poor in starch.

 

How much does a Clydesdale eat?

A Clydesdale eats around 2% of its body weight in food per day. Thus, a horse of around 1.000 kg must have 20 kg of roughage (hay / bales) per day, plus vitamins and minerals which are usually given in the form of concentrate or muesli.

Horse breeds with heavy feathering may be particularly sensitive to too much protein in their diet.

Clydesdales are often fed with large quantities of roughage in the form of bales and hay, and thus receive their protein needs through roughage alone.

If additional protein is given in, for example, the form of alfalfa or soybean meal, then the skin on the legs can become irritated and red, in which case it will dry out and crack, thus giving bacteria free access, which will lead to the development of mould.

 

Sugar beet pulp is good!

Sugar beet pulp is the residue left after the extraction of sugar from beets. It contains a heavy level of digestible fibre, but also real energy. It is very close to being a roughage and should therefore be considered as an ideal concentrate.

Heavily digestible fibre leads to the stomach working for many hours after feeding. Everyone knows that the horse's digestive system is sensitive, and the sugar beet strands serve to increase the healthy movement of both stomach and intestines, thus reducing the risk of colic and constipation.

Sugar beet pulp is ideal for cold blooded and half-breed horses, because often they cannot tolerate the fast acting carbohydrates in oats which leads to them becoming testy, over-energetic and difficult to handle.