Articles of Association

 

Articles of Association of Clydesdale.dk

Chapter 1. General Provisions:

1. The name of the association is Clydesdale.dk.

The registered office of the Society is that of the address of the Chairman.

2. The primary aim of the Society, is to promote the breeding of thoroughbred Clydesdale horses in Denmark. In addition, the Society aims to stimulate interest in the riding and driving of Clydesdale horses, and spread both knowledge and awareness of the breed in general.

3. The Society shall always follow the breeding goals and directions of the Clydesdale Horse Society Scotland.

 

Chapter 2. Operations

1. Only the Chairperson or, in his / her absence, 2 members of the Board of Directors, is authorised to sign on behalf of the Society.

2. The Society is managed by a Board of Directors composed of five board members elected at the Annual General Meeting (AGM) of the Society. 2 or 3 board members are also elected every year.

3. The Chairperson and Deputy Chairperson are elected at the AGM, but not both in the same year. The Chairperson is elected every even number year.

4. Board members are elected for a period of 2 years at a time.

5. The Treasurer and Secretary of the Society are elected at the first meeting of the Board of Directors after the AGM. A committee may also be established to work on the Society’s programme of activities for the forthcoming year. This committee may be composed of ordinary members of the Society, under the direction of a member of the Board.

6. The financial year is the calendar year.

 

Chapter 3. Activities

1. The Board shall publish and distribute a programme of activities via the Society’s website, Facebook page and e-mail to Society members.

2. The Society is required to hold at least one meeting of members of the Society every year, in addition to the AGM.

3. The Board should support all activities relevant to the Clydesdale breed of horse and / or Clydesdale.dk, including those arranged by other organisations and / or individuals.

 

Chapter 4. Membership

1. Membership of the Society is open to all persons who are interested in the Clydesdale horse breed.

Membership can be registered at any time. Cancellation of membership must be made to the Chairperson in writing.

2. The Board of Directors is authorised to expel any member of the Society that works against the interests of the Society.

An appeal may be made against an expulsion to the next scheduled Annual General Meeting (AGM) of the Society. An appellant will need to secure the votes of 2/3 of those in attendance to overturn the decision of the Board.

An appeal must be received by the Board no later than 14 days before the next scheduled AGM.

3. Membership subscriptions must be paid prior to the AGM in order to obtain the right to vote at the meeting. A personal membership gives 1 vote. Family Membership also gives 1 vote.

4. There can be no discrimination against any breeder, as per Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996.

 

Chapter 5. Annual General Meeting (AGM)

1. The AGM will be held before March 1st of every year.

Notification of the meeting shall be sent in writing via e-mail to Society members, as well as posted on the Clydesdale Horse Society, Denmark's website, with at least 30 days’ notice.

The AGM is the Society’s highest authority.

2. Agenda for the AGM:

a) Election of meeting co-ordinator.

b) Report from the Chairperson on the activities of the Society during the past year.

c) Presentation of the audited accounts.

d) Determination of membership subscription rates.

e) Plans for the Society during the coming year.

f) Election of Chairperson (every even number year).

Election of Deputy Chairperson (every odd number year).

Election of 3 board members.

Election of up to 2 board member substitutes.

g) Appointment of expenses administrator and expenses administrator substitute.

h) Agenda items received.

i) Any other business.

3. Voting takes place in person and is carried out by a show of hands, unless one of those present at the meeting requests that voting is carried out in writing.

4. Voting at the AGM is only open to members who have paid their membership subscription for the current year.

5. Voting by proxy is possible, and the designation of authority as proxy is personal. A participating member of the AGM can only exercise a proxy vote on behalf of one other member, whilst also retaining their own separate individual right to vote. The exercise of the right to vote by proxy shall be conferred by Clydesdale.dk's board.

6. Decisions at the AGM are taken on a majority vote basis.

7. Voting by letter / post is not permitted.

8. The Society is required to keep records of both the AGM and meetings of the Board of Directors.

9. Proposed items for the agenda must be submitted to the Board of Directors no later than 14 days before the AGM. Thereafter, the agenda will be circulated to Society members via e-mail at least 1 week before the AGM.

 

Chapter 6. Extraordinary Annual General Meeting (AGM)

1. An extraordinary AGM may be held at the request of the Board of Directors, or if at least 1/3 of the members of the Society request such a meeting and state, in writing, the subject of the meeting.

 

 

 

 

Chapter 7. Dissolution of the Society

1. A decision to dissolve Clydesdale.dk can be taken at two consecutive general meetings of the Society occurring with an interval of at least 30 days. At the first general meeting, at least 2/3 of members present with voting rights must vote for dissolution and, at the second general meeting, at least 4/5 of the members present with voting rights must vote for dissolution, for the resolution to be carried.

2. At the final general meeting of the Society, a decision will be taken as to the future use of any of the Society’s assets, following a 4/5 majority vote for dissolution of the Society.

Suggestions as to the future use of Society assets, must be presented to the second general meeting at which the dissolution of the Society is proposed. Decisions on these suggestions shall be decided by a simple majority vote. These suggestions must be submitted in accordance with the procedures pertaining to the submission of ordinary agenda items to the general meeting.

Adopted at the AGM February 4th 2017.

 

Vedtægter for Clydesdale.dk

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser

1. Foreningens navn er Clydesdale.dk

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

2. Foreningens mål er, at virke for ren avl af Clydesdale heste i Danmark. Endvidere skal interessen for brug af Clydesdale hesten til køre- og ride formål fremmes samt kendskabet til racen gennerelt.

3. Foreningen skal til enhver tid følge Clydesdale Horse Society Skotland fastsatte avls mål og anvisninger.

 

Kapitel 2. Driften

1. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af to bestyrelsesmedlemmer.

2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling - dog således at der skiftevis er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

3.Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen, men er ikke på valg samme år. Formanden vælges i lige år.

4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år af gangen.

5.På førstkommende bestyrelsesmøde efter genneralforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med valg af kasserer og sekretær. Der kan ligeledes nedsættes et udvalg der arbejder med årets aktiviteter – dette kan være menige medlemmer med ledelse af en fra bestyrelsen.

6. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

 

Kapitel 3. Aktiviteter

1.Bestyrelsen offentliggør aktiviteter på hjemmeside, facebook samt via e-mail til medlemmerne.

2.Udover ordinær generalforsamling er foreningen forpligtet til at afholde mindst 1 medlemsmøde årligt.

3.Bestyrelsen bør støtte op om aktiviteter der har interesse for Clydesdale hesten og/eller Clydesdale.dk, også hvis disse er arrangeret af andre foreninger/privat personer.

 

Kapitel 4. Medlemskab

1. Som medlem kan optages alle Clydesdale interesserede personer, der vil arbejde for foreningens interesser.

Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesser.

Eksklusionen kan ankes af den ekskluderede til den næstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ekskluderede skal opnå 2/3 dele af de fremmødte stemmer for at omstøde bestyrelsens beslutning.

Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

3. Kontingentet skal betales inden generalforsamling for at opnå stemmeret. Et personligt medlemskab giver 1 stemme. Familiemedlemskab giver ligeledes 1 stemme.

4. Der kan ikke ske forskelsbehandling af opdrætter jf. Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996.

Kapitel 5. Generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. marts.

Indkaldelsen skal ske skriftligt via e-mail til medlemmerne, samt på Clydesdale.dk´s hjemmeside og facebook med mindst 30 dages varsel.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Generalforsamlingens dagsorden:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Planer for foreningen for det kommende år.

f) Valg af formand (lige år)

Valg af næstformand (ulige år)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Valg af op til 2 suppleanter.

g) Valg af bilagskontrollant og bilags kontrolsuppleant.

h) Indkomne forslag.

i) Eventuelt.

 

3. Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning,

med mindre et af de fremmødte medlemmer ønsker den skriftligt.

4. Stemmeret på generalforsamlingen gælder kun medlemmer, der har betalt kontingent for det nye år.

5.Der kan stemmes pr. fuldmagt. Fuldmagten er personlig, således at et deltagende medlem på generalforsamlingen kun kan stemme på vegne af 1 andet medlem + sig selv. Ved benyttelse af stemmeret pr. fuldmagt, skal denne udstedes via Clydesdale.dk´s bestyrelse.

6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal.

7. Der kan ikke brevstemmes.

8. Foreningen er forpligtet til at føre referat over såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

9. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, som herfter offentliggøres via e-mail til foreningens medlemmer senest 1 uge inden generalforsamlingen.

 

 

 

Kapitel 6. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 del af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne.

Kapitel 7. Opløsning af foreningen

1.Beslutning om opløsning af Clydesdale.dk kan kun træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum.
På den første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning og på den anden mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

2) Den sidste generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af eventuel formue såfremt der opnåes 4/5 stemmeflertal for opløsning af foreningen.

Forslag om anvendelse af eventuel formue skal forelægges på den anden generalforsamling hvor der foreslåes opløsning af foreningen. Dette forslag skal besluttes med almindeligt stemmeflertal. Forslaget skal være udsendt i lighed med almindeligt stillede forslag.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 4. Februar 2017